به گزارش روابط عمومی شرکت تعمیرونگهداری انتقال نیروی خوزستان: به همت پرسنل متخصص و متعهد تعمیرات خطوط اهواز و ناحیه شمالشرق خوزستان دکل شماره78خط 709/708اصلی شوشتر - محمد اباد که بر اثر طوفان و گردباد در مورخه 15/09/97از ناحیه کراس آرم بالای دکل دچار حادثه گردیده بود،باتلاش شبانه روزی در مدت سه روزدمونتاژ،اصلاح ومونتاژ گردید وخط مذکور در مدار شبکه انتقال نیرو قرارگرفت.