شستشوی تجهیزات برق امور بهره برداری ناحیه شرق

توسط پرسنل متخصص تعمیرات و تجهیزات خطوط

ناحیه امیدیه بهبهان شرکت تنانیر

به گزارش روابط عمومی شرکت تعمیرونگهداری انتقال نیروی خوزستان، مدیران تعمیرات و تجهیزات پستهای نواحی شرق و بهبهان با بیان تشریح اقدامات انجام شده در ایستگا های برق و خطوط مذکور تعداد21 مورد در پست های برق شامل 43 بی ترانس و تعداد23 مورد دکل های خطوط انتقال شامل 22 بی خط اشاره داشتند که منجر به افزایش امنیت و پایداری شبکه و آمادگی تجهیزات جهت مقابله با ریزگردها و شرایط نامساعد جوی می باشد.

آقایان سلیمانی و قناطیر اضافه کردند: همزمان با شستشوی پست ها، تمامی موارد مربوط به گداختگی تجهیزات برطرف شد و جمپرهای شیلد وایر ۷۵ دکل خط امیدیه ۲ دقایقی نیز نصب گردید.