شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان مختخر است در خصوص رفع نیازهای خود اقدام به طراحی و تولید نرم افزارهای مورد نیاز خود نموده است که در زیر لیست نرم افزارهای تولید ارائه می شود:

1- نرم افزار مدیریت نیروی انسانی

2- نرم افزار ثبت دیفکتها

3- نرم افزار صورت وضعیت ماهانه قراردادهای شرکت

4- نرم افزار ایمنی