رویدادهای جدید

95-11-23در شبانگاه مورخ 23/11/95 با وقوع مه شدید و رطوبت حدود 97%از سمت دریای سرخ ، عمان وخلیج فارس  به سمت...
2017-02-13-00-33-42 تاریخ خبر: 95/11/08 شرایط اقلیمی ویژه استان خوزستان باعث گردیده تا این استان جزء مناطق خاص برق‌های...

شرکت های هم گروه

 

سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال

پارس مبدل نیرو

پارس پایا خطوط خوزستان

فرا نیرو

مانیرال خدمات مهندسی ترانس دانیال